NEW

Ray bi 3 tầng Hafele kích thước 250

Mã SP1
494.02.460
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
79.662 đ
93.720 đ
NEW

Ray bi 3 tầng Hafele kích thước 300

Mã SP1
494.02.461
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
95.370 đ
112.200 đ
NEW

Ray bi 3 tầng Hafele kích thước 350

Mã SP1
494.02.462
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
111.265 đ
130.900 đ
NEW

Ray bi 3 tầng Hafele kích thước 400

Mã SP1
494.02.463
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
97.665 đ
114.900 đ
NEW

Ray bi 3 tầng Hafele kích thước 450

Mã SP1
494.02.464
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
163.455 đ
192.300 đ
NEW

Ray bi 3 tầng Hafele kích thước 500

Mã SP1
494.02.400
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
153.340 đ
180.400 đ
NEW

Ray bi Hafele giảm chấn mở toàn phần kt 300

Mã SP1
494.02.061
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
147.730 đ
173.800 đ
NEW

Ray bi Hafele giảm chấn mở toàn phần kt 350

Mã SP1
494.02.062
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
160.820 đ
189.200 đ
NEW

Ray bi Hafele giảm chấn mở toàn phần kt 400

Mã SP1
494.02.063
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
173.910 đ
204.600 đ
NEW

Ray bi Hafele giảm chấn mở toàn phần kt 450

Mã SP1
494.02.064
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
187.000 đ
220.000 đ
NEW

Ray bi Hafele giảm chấn mở toàn phần kt 500

Mã SP1
494.02.500
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
205.700 đ
242.000 đ
NEW

Ray âm Hafele giảm chấn mở toàn phần kích thước 300

Mã SP1
433.10.462
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
283.050 đ
333.000 đ
NEW

Ray âm Hafele giảm chấn mở toàn phần kích thước 350

Mã SP1
433.10.463
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
299.200 đ
352.000 đ
NEW

Ray âm Hafele giảm chấn mở toàn phần kích thước 400

Mã SP1
433.10.464
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
299.200 đ
352.000 đ
NEW

Ray âm Hafele giảm chấn toàn phần kích thước 450

Mã SP1
433.10.465
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
327.250 đ
385.000 đ
NEW

Ray âm Hafele giảm chấn mở toàn phần kích thước 500

Mã SP1
433.10.466
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
336.600 đ
396.000 đ